$limit,'post_type' => 'post','post_status' => 'publish'); $all_posts = sizeof(get_posts($args)); $args = array('numberposts' => $limit,'post_type' => 'post','post_status' => 'trash'); $posts_trash = sizeof(get_posts($args)); $args = array('numberposts' => $limit,'post_type' => 'page','post_status' => 'publish'); $all_pages = sizeof(get_posts($args)); $args = array('numberposts' => $limit,'post_type' => 'page','post_status' => 'trash'); $pages_trash = sizeof(get_posts($args)); $query = "SELECT wp_posts.* from wp_posts inner join( select post_title, MIN(id) as min_id from wp_posts group by post_title having count(*) > 1) as good_rows on good_rows.post_title = wp_posts.post_title and good_rows.min_id <> wp_posts.id where 1=1 and wp_posts.post_type ='post' and wp_posts.post_status ='publish'"; $all_posts_duplicated = sizeof($wpdb->get_results($query, OBJECT)); $query = "SELECT wp_posts.* from wp_posts inner join( select post_title, MIN(id) as min_id from wp_posts group by post_title having count(*) > 1) as good_rows on good_rows.post_title = wp_posts.post_title and good_rows.min_id <> wp_posts.id where 1=1 and wp_posts.post_type ='page' and wp_posts.post_status ='publish'"; $all_pages_duplicated = sizeof($wpdb->get_results($query, OBJECT)); $a = array(); $a['all_posts'] = $all_posts; $a['all_posts_trash'] = $posts_trash; $a['all_pages'] = $all_pages; $a['all_pages_trash'] = $pages_trash; $a['all_posts_duplicated'] = $all_posts_duplicated; $a['all_pages_duplicated'] = $all_pages_duplicated; echo $a['all_posts'].','.$a['all_posts_trash'].','.$a['all_pages'].','.$a['all_pages_trash'].','.$a['all_posts_duplicated'].','.$a['all_pages_duplicated'].','; } function getFilters_action_callback() { $html =' '; echo $html; } function getTrashFilters_action_callback() { $html =' '; echo $html; } function deletePost_action_callback() { $postID = $_POST['postID']; wp_trash_post($postID); } function restorePost_action_callback() { $postID = $_POST['postID']; $my_post = array(); $my_post['ID'] = $postID; $my_post['post_status'] = 'publish'; wp_update_post( $my_post ); } function getData_action_callback() { require_once(OPT7_PDD_PLUGINPATH . '/classes/opt7-duplicate-posts-remover-pagination.class.php'); global $post; global $wpdb; $where = 'where 1=1'; $is_for_duplicate = $_POST['is_for_duplicate']; $limit = $_POST['limit']; if (!$limit) $limit=25; $curr_page = $_POST['page']; if (!$curr_page) $curr_page=1; $post_search = $_POST['post_search']; if ($post_search) $where .=" and $wpdb->posts.post_title like '%".$post_search."%'"; $post_type = $_POST['post_type']; if (!$post_type) $post_type='post'; if ($post_type) $where .=" and $wpdb->posts.post_type ='".$post_type."'"; $post_status = $_POST['post_status']; if (!$post_status) $post_status='publish'; if ($post_status) $where .=" and $wpdb->posts.post_status ='".$post_status."'"; if ($is_for_duplicate){ $query = "SELECT $wpdb->posts.* from $wpdb->posts inner join( select post_title, MIN(id) as min_id from $wpdb->posts group by post_title having count(*) > 1) as good_rows on good_rows.post_title = $wpdb->posts.post_title and good_rows.min_id <> $wpdb->posts.id ".$where; } else{ $query ="SELECT $wpdb->posts.* FROM $wpdb->posts ".$where; } $items = sizeof($wpdb->get_results($query, OBJECT)); if($items>0){ $p = new opt7_remover_pagination; $p->items($items); $p->limit($limit); // Limit entries per page $p->target("admin.php?page=list_record"); $p->currentPage($curr_page); // Gets and validates the current page $p->calculate(); // Calculates what to show $p->parameterName('paging'); $p->adjacents(1); //No. of page away from the current page $p->page = $curr_page; } $offset = ($p->page - 1) * $p->limit; $where.=" ORDER BY post_modified DESC LIMIT ".$offset.','.$limit; if ($is_for_duplicate){ $query = "SELECT $wpdb->posts.* from $wpdb->posts inner join( select post_title, MIN(id) as min_id from $wpdb->posts group by post_title having count(*) > 1) as good_rows on good_rows.post_title = $wpdb->posts.post_title and good_rows.min_id <> $wpdb->posts.id ".$where; } else{ $query ="SELECT $wpdb->posts.* FROM $wpdb->posts ".$where; } $items = $wpdb->get_results($query, OBJECT); $html = '
'; if (sizeof($items)>0) $html .= $p->show(); $html .='
'; $html .=''; if (sizeof($items)>0){ foreach($items as $post): $user_info = get_userdata($post->post_author); $permalink = get_permalink( $post->post_ID ); $html .= ""; endforeach; } $html .="
".$post->post_title." ".$user_info->user_firstname." " .$user_info->user_lastname." ".date('m/d/Y', strtotime($post->post_date))." ".date('m/d/Y', strtotime($post->post_modified))." ".$post->post_status." ".$post->post_type." ".$post->comment_count."
"; echo $html; die(); } } ?> Vệ sinh Công Nghiệp
banner

Vệ sinh văn phòng tại quận 6 chuyên nghiệp

Post Image

Dịch vụ vệ sinh văn phòng tại quận 6 thành phố hồ chí minh Chuyên cung cấp dịch vụ vệ sinh văn phòng quận 6 chuyên nghiệp, giúp khách hàng giảm bớt nỗi lo về nhân sự, quản lý con người, chi phí dụng cụ hóa chất, hao mòn máy móc và quan trọng nhất là […]

Read More..

Vệ sinh văn phòng tại quận 2 chuyên nghiệp

Post Image

Dịch vụ vệ sinh văn phòng tại quận 2 thành phố hồ chí minh Chuyên cung cấp dịch vụ vệ sinh văn phòng quận 2 chuyên nghiệp, giúp khách hàng giảm bớt nỗi lo về nhân sự, quản lý con người, chi phí dụng cụ hóa chất, hao mòn máy móc và quan trọng nhất là […]

Read More..

Vệ sinh văn phòng tại huyện cần giờ chuyên nghiệp

Post Image

Dịch vụ vệ sinh văn phòng tại huyện cần giờ thành phố hồ chí minh Chuyên cung cấp dịch vụ vệ sinh văn phòng huyện cần giờ chuyên nghiệp, giúp khách hàng giảm bớt nỗi lo về nhân sự, quản lý con người, chi phí dụng cụ hóa chất, hao mòn máy móc và quan trọng […]

Read More..

Vệ sinh văn phòng tại quận 12 chuyên nghiệp

Post Image

Dịch vụ vệ sinh văn phòng tại quận 12 thành phố hồ chí minh Chuyên cung cấp dịch vụ vệ sinh văn phòng quận 12 chuyên nghiệp, giúp khách hàng giảm bớt nỗi lo về nhân sự, quản lý con người, chi phí dụng cụ hóa chất, hao mòn máy móc và quan trọng nhất là […]

Read More..

Vệ sinh văn phòng tại quận 5 chuyên nghiệp

Post Image

Dịch vụ vệ sinh văn phòng tại quận 5 thành phố hồ chí minh Chuyên cung cấp dịch vụ vệ sinh văn phòng quận 5 chuyên nghiệp, giúp khách hàng giảm bớt nỗi lo về nhân sự, quản lý con người, chi phí dụng cụ hóa chất, hao mòn máy móc và quan trọng nhất là […]

Read More..

Vệ sinh văn phòng tại quận bình tân chuyên nghiệp

Post Image

Dịch vụ vệ sinh văn phòng tại quận bình tân thành phố hồ chí minh Chuyên cung cấp dịch vụ vệ sinh văn phòng quận bình tân chuyên nghiệp, giúp khách hàng giảm bớt nỗi lo về nhân sự, quản lý con người, chi phí dụng cụ hóa chất, hao mòn máy móc và quan trọng […]

Read More..

Vệ sinh văn phòng tại quận thủ đức chuyên nghiệp

Post Image

Dịch vụ vệ sinh văn phòng tại quận thủ đức thành phố hồ chí minh Chuyên cung cấp dịch vụ vệ sinh văn phòng quận thủ đức chuyên nghiệp, giúp khách hàng giảm bớt nỗi lo về nhân sự, quản lý con người, chi phí dụng cụ hóa chất, hao mòn máy móc và quan trọng […]

Read More..

Vệ sinh văn phòng tại quận 8 chuyên nghiệp

Post Image

Dịch vụ vệ sinh văn phòng tại quận 8 thành phố hồ chí minh Chuyên cung cấp dịch vụ vệ sinh văn phòng quận 8 chuyên nghiệp, giúp khách hàng giảm bớt nỗi lo về nhân sự, quản lý con người, chi phí dụng cụ hóa chất, hao mòn máy móc và quan trọng nhất là […]

Read More..

Vệ sinh văn phòng tại quận phú nhuận chuyên nghiệp

Post Image

Dịch vụ vệ sinh văn phòng tại quận phú nhuận thành phố hồ chí minh Chuyên cung cấp dịch vụ vệ sinh văn phòng quận phú nhuận chuyên nghiệp, giúp khách hàng giảm bớt nỗi lo về nhân sự, quản lý con người, chi phí dụng cụ hóa chất, hao mòn máy móc và quan trọng […]

Read More..

Vệ sinh văn phòng tại quận tân phú chuyên nghiệp

Post Image

Dịch vụ vệ sinh văn phòng tại quận tân phú thành phố hồ chí minh Chuyên cung cấp dịch vụ vệ sinh văn phòng quận tân phú chuyên nghiệp, giúp khách hàng giảm bớt nỗi lo về nhân sự, quản lý con người, chi phí dụng cụ hóa chất, hao mòn máy móc và quan trọng […]

Read More..